top of page

Food Group

Public·3 members

Malicki - Wentylacja I Klimatyzacja.pdf


3 Już Hipokrates ( p.n.e.) napisał w dziele Powietrze, woda, otoczenie (ok. 400 r. p.n.e.), że częstotliwość chorób człowieka zależy od sposobu zmian pogody, temperatury i wilgotności. Zauważył, że duży wpływ na samopoczucie człowieka ma klimat lokalny. Przepływ powietrza przez pomieszczenia był realizowany początkowo w wyniku wykorzystania sił natury: wypór termiczny i napór wiatru. Pierwsze urządzenia do transportu powietrza zbudował Leonardo da Vinci ( ) genialny malarz i konstruktor. Był to wentylator drewniany napędzany kołem wodnym, uruchomiony ok r. Wielki lekarz i farmaceuta Paracelsus ( ) w swoich pracach naukowych porusza zagadnienia dużego wpływu sił natury na rytmikę życia, a także reakcję zdrowego i chorego człowieka na czynniki atmosferyczne. 100 lat później powyższe spostrzeżenia uogólnił filozof i matematyk Leibnitz G.W. ( ) i udowodnił poprzez obserwacje, że na samopoczucie człowieka duży wpływ ma stan pogody. W tym też czasie zaczęła powstawać nowa nauka zwana klimatologią, która w pełni rozwinęła się w XIX wieku. Wieki XVII i XVIII zapisały się w historii odkryciem składu powietrza, praw gazów idealnych, powietrza wilgotnego itp. Znane są tutaj nazwiska: Robert Boyle ( ), Joseph Priestley ( ), Antoine Laurent de Lavoisier ( ) i John Dalton ( ). Definicję klimatu podał w 1845 roku Aleksander von Humboldt ( ), która brzmi: Klimat to wszystkie czynniki zewnętrzne oddziaływujące w sposób istotny na nasze zmysły. Praktyczną konsekwencją tej definicji było zwrócenie uwagi przez Maxa von Pettenkofera ( ) na fakt pogarszania się klimatu, szczególnie miast. Jest on twórcą podstaw nowoczesnej higieny (Higiena miast). Prowadził badania gleby, wody i powietrza jako środowiska człowieka. Jego badania nad jakością powietrza w pomieszczeniach miały duże znaczenie dla rozwoju klimatyzacji. Wentylacja mechaniczna realizowana za pomocą wentylatorów rozwinęła się wraz z rozwojem górnictwa podziemnego i przemysłu ciężkiego głównie hutnictwa, gdyż była dla rozwoju tych gałęzi niezbędna patrz G. Agricola: Dwanaście ksiąg o górnictwie i hutnictwie, VDI Verlag Duesseldorf Pierwsze utrzymanie i regulację nadciśnienia w wentylacji pomieszczeń zastosował J. Vallance w XVIII wieku, a pierwszą filtrację powietrza dr Reid w 1836 r. W 1870 Carl von Linde ( ) opracował zasadę działania i zbudował pierwszą sprężarkę chłodniczą. Natomiast Herman Rietschel ( ) założył w 1885 w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie kierunek Ogrzewanie i wentylacja co zapoczątkowało systematyczne badania i kształcenie w Niemczech w tym zakresie. E. Szczechowiak
Malicki - Wentylacja I Klimatyzacja.pdf7 II generacja Mnogość parametrów wpływających na proces projektowania, wykonawstwo i eksploatację budynków, w tym w szczególności budynków wysokich, można zagregować w 5 grupach: 1. Parametry środowiska zewnętrznego, 2. Parametry charakteryzujące budynek, 3. Techniczne wyposażenie budynku (w tym klimatyzacja ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, instalacje sanitarne i elektryczne, BMS), 4. Parametry eksploatacyjne budynku (sposób użytkowania, parametry operacyjne urządzeń technicznych, utrzymanie komfortu, bezpieczeństwo itp., 5. Parametry ekonomiczne (inwestycyjne, eksploatacyjne). Te pięć grup parametrów powinno być brane pod uwagę przy projektowaniu każdego budynku, niezależnie od strefy klimatycznej w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym, w projektach technicznego wyposażenia budynków (TWB) w tym układów klimatyzacyjnych. Najlepiej, gdy proces projektowania przebiega jednocześnie (projektowanie zintegrowane). W praktyce możliwe są dwa podejścia: - wg zasady optymalizacji częściowej - II generacja (schemat wg rys. 2.2), - wg zasady optymalizacji pełnej - III generacja (schemat wg rys. 2.3). Architektura i konstrukcja budynku Fizyka budowli TWB (w tym klimatyzacja z ogrzewaniem, chłodzeniem, wentylacją) Funkcja celu: Budynek Forma Komfort klimatyczny Komfort użytkowania Niezawodność i bezpieczeństwo Funkcjonalność Ekonomia Ekologia Rys Schemat ideowy powiązań przy projektowaniu budynków wg optymalizacji częściowej (II generacja) E. Szczechowiak


w w w. w e n t y l a c j a. o r g. p l 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 40B lok. 6 tel./fax 22 542 43 14 e-mail: spw@wentylacja.org.pl Warszawa, 27.10.2014 Szanowny Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo


Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza


OGRZEWANIE WENTYLACJA CHŁODZENIE PASYWNE proklimasystem Technika urządzeń mających wpływ na jakość Trzy funkcje jeden system: ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja. proklimasystem jest zintegrowanym systemem 350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page